post-icon

Cyngherddau diweddar

Ar ddydd Sadwrn Medi’r 3ydd bu Pendyrus yn canu yn swydd Sussex. Roedd yr achos yn un da ond hir oedd y daith a gwlyb oedd y diwrnod, yn arbennig wrth i’r côr ganu. Roedd dwy unawdydd hyfryd gyda ni o’r Rhondda, sef Sophie Gregory a Gabrielle Davies, ac fe swynwyd y gynulleidfa ddamp gan eu perfformiad. Roedd yn ddiwrnod hir yn arbennig i’r sawl oedd ar y bws (penderfynodd rhai aros y nos) gan mai ymhell i’r oriau mân oedd hi cyn iddynt gyrraedd nol i’r Rhondda glyd lle nad yw hi byth yn glawio wrth gwrs.

Ar Ddydd Sul Awst y 21ain, bu’r Côr y canu yn Stadiwm y Principality, Caerdydd, sef hen stadiwm y Mileniwm, yng nghŵyl ‘yr Hen ac Hoenus’, sef y Golden Oldies bondigrybwyll
sydd yn dathlu’r genhedlaeth hŷn o chwaraewyr o bob rhan o’r byd. Haydn James oedd yn arwain a band Lewis Merthyr yn cyfeilio.

Ar nos Wener  Gorffennaf yr 22ain fe ymunodd Pendyrus a Chôr Meibion Dynfant a Band Pres y Cory ar noswaith o Bres a Lleisiau fel rhan o Proms Cymru 2016 dan fatwn Owain Arwel Hughes.  Roedd y gynulleidfa niferus wrth eu bodd, a roedd canu’r corau unedig  yn dra hwyliog. Rhaid dweud serch hynny ein bod yn dechrau blino ar yr un hen ffefrynnau a bellach rydym yn awyddus i ganu darnau eraill. Mae Owain  am i ni ganu yn yr un achlysur y flwddyn nesaf, ond gobeithio yn wir y gellir amrywio ar y rhaglen erbyn hynny. Collwyd cyfle eleni er enghraifft i goffhau canmlwyddiant Brwydr y Somme trwy ganu ‘Comades in Arms’ sydd yn gyfarwydd i’r ddau gôr ac a ganwyd gan filwyr o Gymru ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd y Band yn wirioneddol wych, gyda Wagner, Mussorgsky a Borodin yn cael sylw arbennig ganddynt. Gwledd i’r glust oedd ‘Crown Imperial’ William Walton.
Y diwrnod nesa ar ddydd Sadwrn y 23ain roeddem yn canu ym mhriodas Paul Medway a Leone  Hayward yn Eglwys Sant Marc yng Nghasnewydd. Roedd y ddeuddyn hapus hyn yn adnabod ei gilydd yn dda ers amser, dybiwn, i gan bod y ddwy lith yn cael eu darllen gan eu plant. Llawenydd oedd nodwedd yr uniad a  chadwyd at ysbryd y diwrnod gan y côr trwy dreulio prynhawn soniarus mewn clwb chwareuon cyfagos, a nes ymlaen yn y Llanofer (Pontypridd) a’r Baden (Ynyshir) i enwi ond dwy hafan groesawus ar y ffordd adre.

post-icon

Cyngherddau Diweddar gan y Côr

Cyngherddau Diweddar gan y Côr

Bu Pendyrus yn brysur yn ystod yr wythnosau diwethaf. Nos Wener Mehefin yr 17eg roeddem yn cynnal cyngerdd yn Eglwys St Margaret’s yn Aberpennar er budd y YMCA lleol. Gyda ni yn rhannu’r noswaith oedd plant  bach Ysgol Gymraeg Abercynon a Rebecca Leigh Owen a Vanessa Ann Beecroft. Ashley Richards oedd unawdydd y côr ac fe gafodd gymeradwyaeth uchel oherwydd ei ddatganiad  grymus o’r gân ‘Immortal’ ac fel unawdydd gyda’r côr yn ‘Bui-Doi’.

Ar nos Lun Mehefin y 27ain roeddem yn canu yng Nghlwb Athletig Pontyclun, i ddifyrru aelodau undeb llafur yr RMT oedd yn cynnal cynhadledd yng Nghaerdydd. Wrth gyflwyno’r côr esboniodd Gareth Williams i’r gynulleidfa  – eu trwch yn Saeson – ystyr ‘Pontyclun’. Gan mai morddwyd (thigh) yw’ clun’, meddai, gellir dehongli enw’r pentre fel ‘The Bridge of Thighs’. Wrth gwrs, clun yw’r gair hynafol am gae hefyd, ond mae’n go anhebyg a fyddai neb o blith yr RMT (nac yn wir o blith y côr) yn gwybod hynny. Y noswaith honno roedd Lloeg yn wynebu Gwlad yr Iâ ym mhencampwriaethau Ewrop, ond chwarae teg i’r RMT roeddynt yn fwy awyddus i glywed Pendyrus nag i weld glewion Roy Hodgson yn gwneud cawl  o bethau yn Ffrainc. Cawsom ymuno â’n gilydd yn y bar wedyn i wylio diweddgol gorfoleddus y gêm.

Gyda Stewart a Gavin eto wrth y llyw – mae’n dda cael Stewart nol gyda ni ar ol cyfnod o salwch – buom ar yr 8fed o Orffennaf yn diddanu’r gwahoddedigion yn Neuadd Pencoed ar achlysur priodas mab un o’n cantorion, Dr Mike Chapman, sef Stephen a Lisa. Mae teulu’r Chapmaniaid yn gorlifo â doctoriaid o wahanol fathau: nid yn unig Mike a Stephen ond yn ddiweddar fe dderbyniodd Christine, gwraig Mike, sydd newydd ymddeol fel Aelod y Cynulliad dros Gwm Cynon, ei doethuriaeth gan Brifysgol De Cymru  (Morgannwg gynt). Cyfareddwyd y dorf gan sain y côr yn ystod y seremoni ac wedyn yn yr awyr agored. Cymaint yr argraff a wnaed ar y gwahoddedigion gan y canu  fel y penderfynodd dau ohonynt ofyn i’r côr ganu yn eu priodasau hwythau. Rhaid oedd gohiro unrhyw benderfyniad am y tro gan bod y  naill yn byw yn swydd Rhydychen a’r llall heb ddod ohyd I unrhyw un i’w phriodio eto ac yn dal i chwilio. Cafwyd amser bendigedig a chyfraniad Pendyrus wrth fodd pawb oedd yno.

song-badge

CD newydd allan cyn bo hir !

Ar ddiwrnod olaf mis Ionawr bu’r Côr yn gwneud cryno-ddisg newydd yn Ysgol Gyfun Treorci. Mae’n Cyfarwyddwr Cerdd yn fodlon arni a bydd yn cynnwys hen ffefrynnau fel’ Myfanwy’ a ‘Llanfair’ yn o gystal ag eitemau o’r theatr gerdd, a’r ‘Benedictus’  o Offeren Heddwch  Karl Jenkins. Hefyd mae trefniant newydd sbon hyfryd gan Ryan Wood,sy’n arwain Côr Noteworthy ym Maesteg , o’r gân ‘Tell my Father.’

Ceir mwy o fanylion maes o law.

Bydd modd archebu oddi ar ein gwefan www.pendyrus.org